TRADYCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

24 os. dorosłe, 2 wykłady w miesiącu

Akademia Tradycji i Umiejętności Społecznych (połączona z projekcjami Dyskusyjnego Klubu Filmowego) – liczba uczestników/czek akademii: 24 osób dorosłych.

Celem Akademii Tradycji i Umiejętności Społecznych jest przygotowanie do funkcjonowania w życiu publicznym osób, które pragną swoją wiedzą i sprawnościami w sposób odpowiedzialny angażować się zarówno w życie społeczności lokalnej, jak i większej – państwowej i narodowej.
Podstawą kształcenia w Akademii jest wiedza ogólna, pomagająca w rozumieniu bytu osobowego w jego uwarunkowaniach indywidualnych i społecznych, związku natury ludzkiej z relacjami społecznymi w rodzinie, społeczności lokalnej narodzie/państwie. W końcu jej celem jest też zdobycie przez uczestników konkretnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania samorządu i metod aktywizacji społeczności lokalnej. Zajęcia w ramach akademii zostały podzielone na dwa lata (2018/2019). W programie zakłada się m.in.: Wprowadzenie do filozofii, Antropologia filozoficzna z elementami etyki, Wychowanie klasyczne, Nauka o cywilizacjach z elementami historii Polski, Polityczne ideologie współczesnego świata, Filozofia polityki, Samorządność w Polsce. Ustawy regulujące funkcjonowanie samorządu. Kompetencje poszczególnych szczebli samorządowych, Umiejętność aktywizacji społeczności lokalnych  i inne.

Zakłada się, że znaczna część wykładów w ramach Akademii będzie poświęcona sylwetkom/postaciom które wywarły pozytywny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Są to osoby zaangażowane w działalność niepodległościową, które przed i po odzyskaniu Niepodległości przez Polskę działały w Białymstoku i Podlasiu tworząc podstawy społeczeństwa obywatelskiego. Niektóre z tych postaci są upamiętnione poprzez nadanie nazw ulic ich imieniem lecz zupełnie nieznane dla większości mieszkańców Białegostoku i okolic. Będą to m.in:

– Ks. Paweł Stanisław Grzybowski (1874-1932) – pierwszy proboszcz parafii w Starosielcach, które została erygowana po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Harcmistrz.
– Ks. Stanisław Hałko (1884-1943) – dyrektor i twórca Gimnazjum i Liceum im. Zygmunta Augusta w Białymstoku. Wychowawca młodzieży w okresie międzywojennym, zginął śmiercią męczeńską w obozie w Oświęcimiu w 1943r.
– Ks. Adam Abramowicz – (1881-1969) – Budowniczy wielu kościołów na Białostocczyźnie m.in. Kościoła św. Rocha w Białymstoku jest to kościół -Pomnik Odzyskania Niepodległości znajdujący się w centrum Białegostoku na wzgórzu św. Rocha, na miejscu kaplicy św. Rocha i katolickiego cmentarza z 1839 r. (miejsca profanacji dokonanej przez Rosjan podczas powstania styczniowego).

Wykłady będą również poświęcone ważnym postaciom XX lecia międzywojennego, ich wizji politycznej rozwoju Ojczyzny: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Tadeusz Rozwadowski, Józef Haller. Postaci sławnych i zasłużonych Białostoczan zostaną zaprezentowane przez specjalistów, historyków w kontekście zastosowań ich działań społecznikowskich również w naszych czasach. Z uwagi na fakt, iż miasto Białystok odzyskało niepodległość kilka miesięcy później niż cała Polska (tj. luty 2019 r.) – aspekt ww. będzie dotyczył zarówno 2018 r. oraz początku 2019 r.

W ramach Akademii będzie również realizowany Dyskusyjny Klub Filmowy. Uzupełnieniem programu wykładów będą projekcje Dyskusyjnego Klubu Filmowego działającego w ramach Akademii. Możliwość prowadzenia dysput na tematy związane z prezentowanymi filmami o tematyce społecznej będą praktyczną szkołą aktywności obywatelskiej. W skrócie projekcje filmów w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego będą polegać na części pokazu filmu oraz dyskusji na jego temat. Do dyskusji będą zapraszani przedstawiciele danej branży a także w ramach możliwości ich autorzy lub reżyserzy itd.
Filmy historyczne, biograficzne, społeczno-polityczne – które zwykle funkcjonują w tzw. „drugim obiegu”, które są rzadko pokazywane w telewizji. Filmy prezentowane będą w nowo wyposażonej sali. Filmy mają za zadanie promować prawidłowe postawy wśród obywateli, pracę u podstaw, aktywność społeczno-obywatelską. Filmy będą elementem budowania świadomości pokoleniowej wśród obywateli